You are here

AS3000

Sinds 1 juli 2007 is het Accreditatieschema 3000 (AS3000) in werking getreden. AS3000 bevat de kwaliteitseisen voor laboratoria voor al het milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het kader van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit van het Ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De eisen voor het uitvoeren van analyses van bouwstoffen en grond voor partijkeuringen zijn al in 1999 vastgelegd in het Accreditatieprogramma AP04. De afgelopen jaren hebben commerciële laboratoria, samen met VROM, onder leiding van SYNLAB, ook een kwaliteitsdocument ontwikkeld voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 beschrijft alle kwaliteitseisen vanaf het moment van monsteroverdracht aan het laboratorium tot en met analyse in het laboratorium.

Voordelen
AS3000 zorgt niet alleen voor een aanscherping van het gehele kwaliteitssysteem. AS3000 schrijft ook een verplichte monstervoorbehandeling voor, bestaande uit malen en homogeniseren. Dit malen en homogeniseren van de grond verlaagt de kans op grote spreiding van analyseresultaten aanzienlijk. Dankzij de monstervoorbehandeling zijn de resultaten nog betrouwbaarder, wordt de faalkans dus kleiner en is er uiteindelijk minder aanvullend onderzoek nodig.

Snel en betrouwbaar
Teneinde onze klanten onze welbekende spoedservice te kunnen blijven bieden, is een een zeer efficiënte maalmachine voor de monstervoorbehandeling ontwikkeld. Dit betekent concreet dat wij ondanks de monstervoorbehandeling nog steeds in staat zijn, om bijvoorbeeld in het geval van bodemsanering overnight-service te verlenen.