You are here

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SYNLAB

 

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant (nr. 16073458) versie 1 maart 2018

 

 

 

Artikel 1 – Definities

 

In de Algemene Leveringsvoorwaarden SYNLAB wordt verstaan onder:

 

SYNLAB:

SYNLAB Analytics & Services Oosterhout B.V. of voorts ieder ander die van deze Algemene Voorwaarden gebruik maakt;

Wederpartij:

iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie SYNLAB Overeenkomsten sluit, die direct of indirect Diensten van SYNLAB afneemt of aan wie SYNLAB aanbiedingen doet;

Overeenkomst:

iedere Overeenkomst die SYNLAB sluit alsmede iedere aanbieding, offerte, levering en opdracht van of aan SYNLAB;

Diensten:          

alle resultaten van dienstverlening en zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals het verrichten van (laboratorium)onderzoek en het uitvoeren van analyses. Het trekken van conclusies en het geven van advies valt niet hieronder tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders overeengekomen is;

Levering:         

uitvoering, (op)levering en/of terbeschikkingstelling van Diensten door SYNLAB.

 

 

Artikel 2 - Werkingssfeer

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op alle door SYNLAB uit te voeren of uitgevoerde leveringen van Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3     Wederpartij wordt geacht, onverminderd het bepaalde in artikel 3.5, de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere opdrachten aan en Overeenkomsten met SYNLAB.

2.4     Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.5     Indien SYNLAB niet in alle gevallen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SYNLAB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.6     SYNLAB is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

  

Artikel 3 - Aanbiedingen, totstandkoming, bevestiging

3.1     Alle aanbiedingen/offertes worden geheel vrijblijvend gedaan en dienen aangemerkt te worden als uitnodiging tot het doen van een aanbod. SYNLAB behoudt zich het recht voor aanbiedingen/offertes te herroepen dan wel geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

3.2     Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer SYNLAB binnen acht (8) werkdagen nadat zij de opdracht heeft ontvangen, deze accepteert en schriftelijk bevestigt. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door hetgeen SYNLAB schriftelijk aan Wederpartij heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met personeel, agenten of vertegenwoordigers van SYNLAB, verbinden SYNLAB niet dan nadat en in zoverre SYNLAB deze schriftelijk heeft bevestigd. De overeenkomst treedt in werking op de datum dat SYNLAB deze bevestigt.

3.3     SYNLAB is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens de Overeenkomst (verder) uit te voeren, van Wederpartij een borgsom of andere zekerheid en/of gehele of gedeeltelijke betaling vóór Levering te verlangen. SYNLAB is gerechtigd na het (gedeeltelijk) uitvoeren van de Overeenkomst van Wederpartij (aanvullende) zekerheid te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen dan wel -in afwijking van het bepaalde in artikel 8.2- onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen. Zolang Wederpartij in gebreke is de door SYNLAB op grond van dit artikel verlangde zekerheid te stellen en/of betalingen te verrichten, is SYNLAB gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten dan wel te beëindigen, waarbij de tot dan toe verrichte Diensten in rekening worden gebracht en is het Wederpartij niet toegestaan over de door SYNLAB geleverde Diensten te beschikken en terzake enige (rechts)handeling te verrichten dan nadat SYNLAB daaraan, alsmede aan de condities en voorwaarden waaronder zulks geschiedt, haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

3.4     Indien Wederpartij -na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand-niet binnen tien (10) werkdagen de in artikel 3.3 bedoelde borgsom of andere zekerheid heeft gesteld en/of betalingen heeft verricht, worden alle vorderingen van SYNLAB op Wederpartij direct opeisbaar.

3.5     SYNLAB behoudt zich het recht voor Overeenkomsten om haar moverende redenen niet te accepteren.

3.6     Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens SYNLAB, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.7     Wederpartij dient eventueel gewenste wijzigingen in de uitvoering van een door hem verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan SYNLAB ter kennis te brengen. SYNLAB is gerechtigd wijzigingen te weigeren dan wel de extra kosten die verbonden zijn aan een wijziging in de uitvoering van een opdracht bij Wederpartij in rekening te brengen.

3.8     Alle door SYNLAB verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen, opgaven omtrent de aard, hoedanigheid, resultaten en/of te verwachten prestaties van door SYNLAB verrichte of te verrichten Diensten en verdere gegevens gelden slechts bij benadering en binden SYNLAB niet.

3.9     Wederpartij is, behoudens met de schriftelijke instemming van SYNLAB en behoudens het bepaalde in artikel 10.4, niet bevoegd enige Overeenkomst tussentijds te beëindigen. In het geval SYNLAB toch instemt met de beëindiging van een Overeenkomst blijft Wederpartij 50% van de prijs van het op initiatief van de Wederpartij niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd.

3.10   Met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden en dwingendrechtelijke bepalingen bindt enige Overeenkomst SYNLAB slechts gedurende de duur van de Overeenkomst en slechts met betrekking tot de overeengekomen (hoeveelheid) Diensten. SYNLAB is gerechtigd voor andere tussen partijen te sluiten Overeenkomsten geheel andere voorwaarden en condities te stellen.

3.11    SYNLAB mag de uitvoering van enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten en de kosten daarvan doorberekenen aan Wederpartij.

 

Artikel 4 - Honorarium

4.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het door SYNLAB vastgestelde honorarium gebaseerd op door SYNLAB opgegeven tarieven voor de uitgevoerde werkzaamheden, exclusief B.T.W. en vermeld in Euro.

4.2     Indien Wederpartij SYNLAB niet binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van enige factuur schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte stelt van bezwaren tegen de ontvangen factuur wordt Wederpartij geacht akkoord te gaan met de factuur en vervallen alle mogelijke bezwaren tegen en vorderingen naar aanleiding van de factuur.

4.3     Indien kostprijsbestanddelen welke bepalend zijn voor de tariefstelling van SYNLAB wijzigingen ondergaan, heeft SYNLAB het recht deze wijzigingen door te berekenen aan Wederpartij. Uitsluitend indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen geldt een vaste vergoeding voor het opgedragen werk. 

4.4     Onverminderd het vorenstaande is SYNLAB gerechtigd haar tarieven aan te passen aan kostenfluctuaties. Aan Wederpartij worden zo spoedig mogelijk na deze datum de aangepaste tarieven medegedeeld, zonder dat toepasselijkheid van de aangepaste tarieven van een dergelijke mededeling afhankelijk is.

 

Artikel 5 - Rapportage/certificaten/eigendomsvoorbehoud

5.1     Resultaten worden door SYNLAB in schriftelijke vorm, bijvoorbeeld als brief of als Pdf-bestand, aangeleverd in de vorm van een op SYNLAB logopapier geprint rapport dat is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

5.2     Voorlopige, SYNLAB niet bindende, resultaten kunnen door SYNLAB gerapporteerd worden via bijvoorbeeld fax, e-mail, extranet of Internet teneinde Wederpartij een eerste indicatie te geven. Handelen naar aanleiding van voorlopige resultaten komt volledig voor rekening en risico van Wederpartij. SYNLAB sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van niet definitieve resultaten als bedoeld in artikel 5.1. van deze Algemene Voorwaarden. 

5.3     SYNLAB is niet verantwoordelijk voor conclusies welke door derden of door Wederpartij aan haar analyses worden verbonden.

5.4     Alle door SYNLAB ter uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde stukken, rapporten en analyses blijven eigendom van SYNLAB totdat al hetgeen Wederpartij aan SYNLAB verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, is betaald.

 

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten/geheimhouding

6.1     Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten en/of betrekking hebben op door SYNLAB verstrekte gegevens en/of vervaardigde stukken blijven te allen tijde bij SYNLAB berusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2     Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SYNLAB, informatiegegevens van SYNLAB, met welke naam dan ook en op welke wijze of uit welken hoofde dan ook verkregen, aan derden over te dragen dan wel over te brengen dan wel SYNLAB op andere wijze in haar beroepsuitoefening te schaden of te belemmeren.

6.3     SYNLAB verplicht zich niet publiekelijk toegankelijke gegevens van Wederpartij, waarvan SYNLAB bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn geken­merkt, alsmede de aan opdrachtgever gerapporteerde resultaten van het onderzoek geheim te houden zolang deze gegevens niet publiek toegankelijk zijn doch maximaal gedurende een termijn van vijf (5) jaren na de datum van de eindfactuur.

6.4     Partijen verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding, binnen de wettelijke grenzen, van de wederzijds verschafte (bedrijfs)informatie, de vervaardigde rapporten dan wel certificaten en staan in voor een juist en rechtmatig gebruik hiervan.

 

Artikel 7 – Leveringstermijn

7.1     Wederpartij dient de gegevens omtrent de opdracht schriftelijk te verstrekken, indien mogelijk met gebruikmaking van de opdrachtformulieren dan wel de digitale opdrachtmodule van SYNLAB. SYNLAB is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van met SYNLAB gesloten Overeenkomsten, indien zulks het gevolg is van fouten, onvolledigheden of andere onvolkomenheden in schriftelijk, telefonisch, elektronisch of anderszins namens Wederpartij aangeleverde gegevens en materiaal in de meest ruime zin van het woord.

7.2     Behoudens in het geval schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de door SYNLAB opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen slechts als indicatie en niet als fatale termijn. SYNLAB tracht zoveel mogelijk binnen de opgegeven of overeengekomen termijnen te leveren. Vervroegde Levering is te allen tijde toegestaan. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van SYNLAB geeft overschrijding van de leveringstermijn Wederpartij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van Diensten, tot het niet-nakomen of opschorten door hem van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting, of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

7.3     De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de over­macht opleverende omstandigheden intreden voor- of nadat de uitvoering voltooid had moeten zijn. Indien tussentijds wijzigingen worden aangebracht in de Overeenkomst of indien de uitvoering van de Overeenkomst door voor rekening van Wederpartij komende omstandigheden wordt vertraagd, wordt de overeengekomen leveringstermijn verlengd met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van deze vertraging. Onder deze vertragingen worden mede doch niet uitsluitend begrepen: de tijd dat Wederpartij met enige betaling of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of door SYNLAB rede­lijkerwijze verwacht kon worden, ongeacht of Wederpartij in verzuim is.

7.4     Indien de Overeenkomst geen leveringsdatum bepaalt, wordt op verzoek van een der partijen na onderling overleg door SYNLAB een leveringsdatum bepaald, welke datum SYNLAB mededeelt aan Wederpartij. SYNLAB behoudt zich het recht voor deze datum zelfstandig te bepalen en wel zo dat deze niet meer dan drie (3) maanden na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst komt te liggen. Indien Wederpartij SYNLAB niet binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van bedoelde mededeling of voor zover zulks korter is uiterlijk 48 uur voor feitelijke levering schriftelijk op de hoogte stelt van bezwaren tegen de bepaalde datum wordt Wederpartij geacht akkoord te zijn met deze datum en vervallen alle mogelijke bezwaren tegen en vorderingen naar aanleiding van de bepaling van deze datum.

7.5     De Overeenkomst wordt geacht te zijn uitgevoerd op het moment dat SYNLAB dit schriftelijk of op andere wijze aan Wederpartij mededeelt hetzij afzonderlijk, hetzij bij wijze van eindrapportage. Bij gebreke hiervan geldt de dagtekening van de factuur als de voltooiingsdatum, de administratie van SYNLAB is in dat geval beslissend.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1     SYNLAB is gerechtigd elke (gedeeltelijke) levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde Overeenkomst, afzonderlijk (voor Levering) te factureren en betaling te verlangen. SYNLAB is voorts gerechtigd bij Overeenkomsten die een lange verwerkingstijd vergen in termijnen te factureren, met dien verstande dat SYNLAB in zodanig geval met Wederpartij tevoren omtrent de termijnen en termijnbedragen zal overleggen.

8.2     In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.1 kan SYNLAB de uitvoering van haar opvolgende werkzaamheden respectievelijk haar opvolgende levering van Diensten opschorten totdat Wederpartij de voorgaande Diensten zonder enig voorbehoud heeft aanvaard en/of heeft betaald.

8.3     Betalingen dienen effectief te geschieden in de op de factuur aangegeven valuta en binnen de op de factuur voorkomende termijn, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4     Alle betalingen aan SYNLAB dienen te geschieden à contant of op een door SYNLAB aangewezen bank- of girorekening. Als tijdstip van betaling geldt dan de dag van contante betaling dan wel de dag welke op de bank- of giroafschriften van SYNLAB is aangegeven als valutadag.

8.5     Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur of een andere vordering. Mocht SYNLAB echter één of meerdere vorderingen op Wederpartij hebben die niet een tegenprestatie betreffen voor door SYNLAB aan Wederpartij krachtens Overeenkomst verrichte of te verrichten Diensten, of die verschuldigd zijn wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, dan zal een betaling die van Wederpartij wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

8.6     Indien niet op de vervaldatum het alsdan verschuldigde is betaald, is Wederpartij van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Wederpartij is alsdan een cumulatieve rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het alsdan resterende bruto factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, onverminderd de aan SYNLAB verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, waaronder mede begrepen de kosten van de door SYNLAB met betrekking tot de invordering ingeschakelde derden, zoals advocaten en procureurs, deurwaarders en/of incassokantoren. De incassokosten bedragen ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 250,--.

8.7     Het niet, niet tijdig en/of niet volledig voldoen door Wederpartij aan zijn verplichtingen tot betaling geeft SYNLAB het recht (verdere) nakoming van de Overeenkomst en verplichtingen uit anderen hoofde harerzijds op te schorten totdat door Wederpartij aan deze verplichtingen is voldaan, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van SYNLAB op schadevergoeding wegens de latere dan wel niet uitvoering van de Overeenkomst.

8.8     Wederpartij is niet gerechtigd tot enigerlei aftrek van of schuldverrekening met eventueel door hem gestelde vorderingen op SYNLAB. Een creditnota mag door de Wederpartij slechts in compensatie worden gebracht bij de betaling van de factuur, waarop de creditnota betrekking heeft. Is deze factuur reeds door Wederpartij betaald, dan zal SYNLAB het gecrediteerde bedrag in mindering brengen op de eerstvolgende factuur aan de betrokken Wederpartij, of zo SYNLAB niets meer te vorderen heeft, het bedrag overmaken. Indien Wederpartij meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de Diensten nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.

8.9     Bezwaren van de Wederpartij tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9 – Monsters

9.1     Wederpartij is verplicht bekende, doch ook mogelijk schadelijke eigenschappen van aangevoerde monsters aan SYNLAB mede te delen en op de verpakking duidelijk aan te geven. Bij verzuim of onjuiste invulling van deze informatie- en waarschuwingsplicht is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan personen en/of zaken bij SYNLAB of bij derden ten gevolge van dergelijke eigenschappen.

9.2     SYNLAB is niet aansprakelijk voor de selectie, kwaliteit en de representativiteit van de door haar te onderzoeken monsters. Opslag en behandeling geschiedt naar eigen inzicht van SYNLAB, behoudens schriftelijke instructies van Wederpartij. Het risico voor door Wederpartij aan SYNLAB ter beschikking gestelde zaken berust te allen tijde bij Wederpartij. Na verloop van de overeengekomen opslag- dan wel bewaringstermijn is SYNLAB gerechtigd de monsters op kosten van Wederpartij te vernietigen. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een termijn van vier weken na ontvangst van de betreffende monsters. Verlenging van de opslag- dan wel bewaringstermijn is mogelijk na schriftelijk verzoek door Wederpartij en geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij. Alle kosten ter zake van vernietiging komen voor rekening van Wederpartij. In voorkomende gevallen kan SYNLAB van Wederpartij eisen het monster terug te nemen.

9.3     Bij aanlevering door Wederpartij aan SYNLAB dienen de te onderzoeken monsters deugdelijk te worden verpakt, voorzien van een deugdelijke identificatie dan wel inhoudsopgave met inachtneming van de geldende voorschriften en/of de voorschriften die SYNLAB hanteert voor bepaalde typen monsters. Bij niet inachtneming van dit artikel door Wederpartij kan SYNLAB niet gehouden worden tot inontvangstname van de monsters.

9.4     SYNLAB is gerechtigd zaken, die SYNLAB uit welken hoofde dan ook van Wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al hetgeen Wederpartij aan SYNLAB verschuldigd is zal zijn voldaan, tenzij Wederpartij daarvoor genoegzame zeker­heid heeft gesteld. Dit retentierecht heeft SYNLAB eveneens in het geval aan Wederpartij surseance van betaling wordt verleend, Wederpartij onder Schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen geplaatst wordt dan wel Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.

9.5     Indien in verband met de uitvoering van een Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op het terrein of in een onderkomen van Wederpartij of derden zal Wederpartij er voor zorgdragen dat SYNLAB of door SYNLAB ingeschakelde derden binnen normale tijden volledige toegang hebben. Tevens zal Wederpartij alsdan op verzoek van SYNLAB kosteloos hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal ter beschikking stellen.

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1    SYNLAB is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van aan SYNLAB verstrekte opdrachten, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2    Onder overmacht wordt in deze verstaan, onverminderd hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, iedere van de wil van SYNLAB onafhankelijke omstandigheid in enig land of op enige plaats ter wereld, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van SYNLAB kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzien was, zoals, maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen; weigering intrekking of vervallenverklaringen van vergunningen; uitsluiting, gedwongen gehele of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf; vorst; oorlogsdreiging; brand; problemen bij transport; ongevallen; arbeidsonrust; personeelsgebrek; inbeslagneming; het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk uitblijven van (tijdige) levering van zaken en het verrichten van diensten door derden (hieronder begrepen alle (rechts)personen die geen partij zijn bij de Overeenkomst) om wat voor reden ook; defecten en storingen aan/in materiaal, machinerieën; installaties en/of (embedded) software en (elektronische) gegevensverwerking.

10.3    SYNLAB is evenzeer gerechtigd zich op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering dan wel (op)levering wordt vertraagd doordat SYNLAB voorrang geeft aan andere Overeenkomsten indien die voorrang redelijkerwijs is geboden.

10.4    Indien SYNLAB door overmacht verhinderd is te leveren of op normale wijze te leveren, dan heeft SYNLAB het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5    Voor zover SYNLAB ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SYNLAB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.6    Nakoming door SYNLAB in één of meer gevallen tijdens omstandigheden zoals in artikel 10.2. bedoeld, tast niet het recht van SYNLAB aan in soortgelijke of andere gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of beëindiging gebruik te maken.

  

Artikel 11 – Garantie en reclamaties

11.1    SYNLAB verplicht zich jegens Wederpartij in te spannen op een wijze die van haar volgens de normen van het maatschappelijk verkeer verlangd mag worden, rekening houdend met de laatste technische ontwikkelingen, zonder dat er enig door Wederpartij beoogd resultaat kan worden gegarandeerd. Wederpartij is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle schade, uit welke grond dan ook, die mocht voortvloeien uit de uitvoering van enige Overeenkomst door SYNLAB.

11.2    Wederpartij heeft een reclamatierecht. Reclamaties over direct waarneembare gebreken dienen binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk bij SYNLAB te worden aangemeld, bij gebreke waarvan het reclamatierecht uit dien hoofde zal zijn vervallen.

11.3    Voor andere eventuele gebreken, is SYNLAB slechts aansprakelijk wanneer Wederpartij deze binnen acht (8) werkdagen na het moment waarop Wederpartij deze gebreken kende dan wel behoorde te kennen schriftelijk indient en aantoont dat deze zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als een direct voorzienbaar gevolg van fouten, door SYNLAB of door derden onder haar verantwoordelijkheid begaan. Indien SYNLAB de reclamatie terecht acht zal zij zich alle in redelijkheid te verlangen moeite getroosten Wederpartij alsnog tevreden te stellen.

11.4    Schade wordt onder meer als ‘niet voorzienbaar’ gekwalificeerd, wanneer het doel van de opdracht niet aan SYNLAB is medegedeeld. Schade wordt als ‘voorzienbaar’ gekwalificeerd als er sprake is van fouten bij de uitvoering van de opdracht, die een goede met normale vakkennis uitgeruste en met zorgvuldigheid handelende onderzoeker dan wel adviseur had moeten vermijden.

11.5    De reclamatie is alleen geldig, indien deze binnen de bovengenoemde termijnen per e-mail, telefax, telex of telegram is geschied, direct bevestigd per aangetekende brief met een duidelijke omschrijving van hetgeen waarover wordt gereclameerd.

11.6    Reclamaties laten de betalingsverplichtingen van Wederpartij onverlet.

11.7    Indien vaststaat dat de reclamatie terecht is en de reclamatie tijdig door Wederpartij gedaan is, zal SYNLAB zich alle in redelijkheid te verlangen moeite getroosten Wederpartij alsnog tevreden te stellen. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het opnieuw verrichten van ondeugdelijk bevonden Diensten dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelij­ke Diensten in rekening gebrachte bedrag, zulks met een maximum van EUR 20.000. Wederpartij dient SYNLAB in de gelegenheid te stellen betaling van schadevergoeding te voorkomen, door haar binnen een redelijke termijn de gevolgen van gemaakte fouten voor eigen rekening teniet te laten doen. Indien Wederpartij SYNLAB hiertoe niet in de gelegenheid stelt, vervalt zijn recht op schadevergoeding.

11.8    Indien komt vast te staan dat de reclamatie ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van SYNLAB gemaakt, integraal voor rekening van Wederpartij.

11.9    SYNLAB is niet tot enige garantie gehouden indien Wederpartij niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan enige van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere uit de Overeenkomst voortvloeiende Overeenkomst;

11.10 De aansprakelijkheid van SYNLAB voor Diensten door SYNLAB geleverd doch (goed)deels verricht door derden is beperkt tot de aansprakelijkheid die de uitvoerder van die Diensten jegens SYNLAB onder zijn garantie heeft aanvaard.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1    De aansprakelijkheid van SYNLAB uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in artikel 11 omschreven. De aansprakelijkheid van SYNLAB is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door SYNLAB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft.

12.2    Nakoming van de in artikel 11 omschreven inspanningsverplichting is de enige verplichting van SYNLAB jegens Wederpartij in geval van ondeugdelijke uitvoering/levering, niet-nakoming, verborgen gebreken, dwaling of onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld en met name is uitgesloten iedere andere aanspraak van Wederpartij wegens (in)directe of bijkomende schade door welke oorzaak ook ontstaan met uitzondering van opzet of grove schuld van SYNLAB alsmede iedere vordering van Wederpartij tot vernietiging of ontbinding der Overeenkomst met uitzondering van de aan Wederpartij geboden mogelijkheid tot ontbinding in artikel 10.4.

12.3    SYNLAB is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, waaronder begrepen schade door toedoen van de Diensten, aan de persoon en/of goederen van derden, waaronder begrepen (personeel van) Wederpartij.

12.4    Het in dit artikel bepaalde is mede bedongen ten behoeve van personeel van SYNLAB en van anderen, die door haar bij de Levering, en/of het verrichten van Diensten en/of anderszins bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.

12.5    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van SYNLAB ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 13 – Vrijwaring door Wederpartij

13.1   Wederpartij vrijwaart SYNLAB tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens SYNLAB, indien de schade van derden voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van de onderzoeksresultaten, tenzij er sprake is van directe schade als duidelijk voorzienbaar gevolg van opzet en/of grove schuld van de kant van SYNLAB.

13.2   Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die SYNLAB dan wel derden (in)direct via SYNLAB ten gevolge van de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van Wederpartij mochten lijden. Onder deze schade worden mede doch niet uitsluitend begrepen: (in)directe, bijkomende, gevolg- en bedrijfsschade en kosten.

13.3   Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die SYNLAB dan wel derden lijden, tijdens het verblijf in verband met de uitvoering van een Overeenkomst op het terrein of in een onderkomen van Wederpartij of van der­den. Wederpartij zal SYNLAB dan wel derden schadeloosstellen voor de hierboven genoemde schade. Partijen komen onherroepelijk overeen dat andersluidende bedingen, overeengekomen met bij de uitvoering van een Overeenkomst door SYNLAB ingeschakelde of betrokken personen bij het betreden van bedoeld terrein of onderkomen, dit beding onverlet laten.

Artikel 14 - Ontbinding

14.1    Indien Wederpartij één van zijn verplichtingen uit deze of enige andere Overeenkomst jegens SYNLAB niet nakomt, of aan ernstige twijfel onderhevig is of hij aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is SYNLAB gerechtigd alle met Wederpartij gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk door schriftelijke kennisgeving zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en de eigendommen van SYNLAB terug te nemen en na ingebrekestelling voor zover vereist, te ontbinden, onverminderd alle overige rechten van SYNLAB, in het bijzonder het recht op volledige schadevergoeding, alle kosten in en buiten rechte hieronder begrepen.

14.2    Dezelfde mogelijkheden en rechten komen SYNLAB toe indien:

            Wederpartij of indien van toepassing enig vermogensbestanddeel van Wederpartij zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wettelijke bepaling onder bewind,            beheer of curatele wordt gesteld;

           SYNLAB of derden het faillissement of de (voorlopige) surseance van betaling, onder bewind-, beheer- of curatele stelling aanvragen;

           Wederpartij failliet wordt verklaard;

           Wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk ontbindt,

            overdraagt, liquideert of stillegt;

          op de goederen of een gedeelte van de goederen van Wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd of conservatoir beslag wordt gelegd en zulks niet binnen 14 dagen wordt opgeheven;

           Wederpartij een natuurlijk persoon is en overlijdt;

           Wederpartij een natuurlijk persoon is en schuldsanering in de zin van de Wet

           Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt;

           Wederpartij een rechtspersoon is en er sprake is van wijziging van de zeggenschap over de rechtspersoon.

14.3    Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in dit artikel zijn alle vorderingen, inclusief eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en kosten, van SYNLAB op Wederpartij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

14.4    Wederpartij is niet tot ontbinding gerechtigd, met uitzondering van het bepaalde in 10.4. In de gevallen waarin deze afstand van recht niet toegelaten is, is Wederpartij slechts gerechtigd tot ontbinding na betaling aan SYNLAB van alle op dat moment aan SYNLAB, al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen, schadevergoeding daarin begrepen.

14.5    Indien SYNLAB tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht, geschillen, bewijs

15.1    Op alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is Nederlands recht van toepassing.

15.2    De toepasselijkheid van de "United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" (het Weens koopverdrag) is uitgesloten.

15.3    Alle geschillen omtrent de inhoud, uitvoering of naleving van deze voorwaarden en/of die uit een Overeenkomst mochten voortvloeien en tot de absolute bevoegdheid van de (President van de) Arrondissementsrechtbank behoren zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de (President van de) Arrondissementsrechtbank te Breda, behoudens het recht van SYNLAB deze geschillen voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

15.4    Artikel 15.3 laat onverlet de bevoegdheid van partijen om bij Overeenkomst een geschil aan arbitrage te onderwerpen.

15.5    In het kader van de toepassing van deze voorwaarden zijn de in de administratie van SYNLAB voorkomende gegevens beslissend tenzij wederpartij de gegevens kan weerleggen.

 

Artikel 16 - Slotbepalingen

16.1    De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten kunnen door Wederpartij niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van SYNLAB. Het staat SYNLAB vrij alle rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen dan wel bij de uitvoering van deze Overeenkomst een ander in haar plaats te stellen.

16.2    Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid en billijkheid onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de nietige althans vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benadert teneinde de bepaling die als ongeldig of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te vervangen.

16.3    Elke vordering voortvloeiende uit een Overeenkomst welke nog niet van rechtswege of op grond van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden vervallen of verjaard is, vervalt indien zij niet binnen een jaar nadat de schade bij de wederpartij bekend is of bekend had kunnen zijn aanhangig is gemaakt.

16.4    Het niet gebruikmaken van enig aan SYNLAB toekomend (voor)recht of bevoegdheid doet op geen enkele wijze afbreuk aan die (voor)rechten of bevoegdheden en verhindert SYNLAB niet in soortgelijke, andere en of toekomstige gevallen van die (voor)rechten of bevoegdheden gebruik te maken.

16.5    Als authentieke versie van deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd de versie gesteld in de Nederlandse taal. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

16.6    Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene Leveringsvoorwaarden SYNLAB".